ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 15 74 120 67 21 240 537 57 57 15 74 120 67 21 297 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 10 57 106 58 19 164 414 10 57 106 58 19 164 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 33 57 32 11 75 216 8 33 57 32 11 75 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 24 14 8 21 76 9 24 14 8 21 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 15 25 12 33 87 2 15 25 12 33 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 5 17 14 9 2 76 123 57 57 5 17 14 9 2 133 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 14 13 8 2 38 1 14 13 8 2 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 3 1 1 10 19 4 3 1 1 10 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 16 16 10 10 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 46 46 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 15 74 120 67 21 240 537 57 57 15 74 120 67 21 297 594