ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 110 197 232 92 262 912 1 1 1 1 1 6 5 6 20 20 112 198 238 97 268 933
บริหารธุรกิจ 15 62 97 116 51 165 506 3 3 6 12 15 62 97 119 54 171 518
ปวส.การจัดการ 3 7 5 5 1 15 36 3 7 5 5 1 15 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 9 5 7 5 11 40 3 9 5 7 5 11 40
ปวส.การตลาด 7 12 3 5 14 41 7 12 3 5 14 41
บธ.บ.การจัดการ 1 20 34 29 10 94 1 20 34 29 10 94
บธ.บ.การตลาด 9 12 9 6 36 9 12 9 6 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 4 37 61 29 125 257 3 3 6 12 1 4 37 64 32 131 269
บัญชี 2 34 84 87 24 88 319 1 1 1 1 1 3 2 8 3 36 85 90 26 88 328
บช.บ.การบัญชี 2 34 84 87 24 88 319 1 1 1 1 1 3 2 8 3 36 85 90 26 88 328
ศิลปศาสตร์ 2 14 16 29 17 9 87 2 14 16 29 17 9 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 8 8 23 7 9 56 1 8 8 23 7 9 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 6 8 6 10 31 1 6 8 6 10 31
รวมทั้งหมด 19 110 197 232 92 262 912 1 1 1 1 1 6 5 6 20 20 112 198 238 97 268 933