ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 554 718 579 186 865 3,030 40 286 187 57 17 8 595 45 139 113 82 39 284 702 213 979 1,018 718 242 1,157 4,327
บริหารธุรกิจ 122 391 445 341 101 567 1,967 22 172 112 42 13 7 368 30 99 88 70 34 234 555 174 662 645 453 148 808 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 30 65 43 24 8 37 207 30 65 43 24 8 37 207
บธ.บ.การจัดการ 19 53 43 45 8 3 171 6 29 17 7 2 7 68 1 15 8 2 3 29 26 97 68 54 10 13 268
บธ.บ.การตลาด 10 46 57 44 11 168 4 36 43 26 7 116 2 25 34 23 8 92 16 107 134 93 26 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 28 41 36 13 1 124 4 40 28 8 3 83 9 68 69 44 16 1 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 106 94 32 8 263 8 67 24 1 1 101 11 5 2 18 42 178 120 33 9 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 18 53 118 123 45 388 745 10 40 41 35 7 179 312 28 93 159 158 52 567 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 17 40 49 37 8 138 289 6 14 3 1 48 72 23 54 52 38 8 186 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 19 4 32 9 19 4 32
บัญชี 4 125 178 126 36 189 658 16 96 49 8 169 12 26 7 1 46 32 247 234 135 36 189 873
บช.บ.การบัญชี 4 125 178 126 36 189 658 16 96 49 8 169 12 26 7 1 46 32 247 234 135 36 189 873
ศิลปศาสตร์ 2 38 95 112 49 109 405 2 18 26 7 4 1 58 3 14 18 11 5 50 101 7 70 139 130 58 160 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 20 44 52 30 148 11 15 4 4 34 2 31 59 56 34 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 26 35 13 38 120 2 7 11 3 1 24 3 14 18 11 5 18 69 5 29 55 49 18 57 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 10 25 25 6 71 137 32 32 10 25 25 6 103 169
รวมทั้งหมด 128 554 718 579 186 865 3,030 40 286 187 57 17 8 595 45 139 113 82 39 284 702 213 979 1,018 718 242 1,157 4,327