ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 78 87 72 46 116 411 6 5 11 12 78 87 72 52 121 422
พืชศาสตร์ 2 13 16 10 9 3 53 2 4 6 2 13 16 10 11 7 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 8 3 16 5 8 3 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 8 8 5 7 30 2 8 8 5 7 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 1 5 2 4 6 2 4 5 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 12 31 36 19 69 171 4 12 31 36 19 69 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 1 5 6 4 14 33 3 1 5 6 4 14 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 11 26 30 15 55 138 1 11 26 30 15 55 138
สัตวศาสตร์และประมง 2 28 16 7 2 55 2 28 16 7 2 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 10 5 2 34 17 10 5 2 34
วท.บ.ประมง 2 10 6 2 20 2 10 6 2 20
อุตสาหกรรมเกษตร 4 25 24 19 16 44 132 4 1 5 4 25 24 19 20 45 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 1 1 4 2 1 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 13 15 17 8 43 99 3 13 15 17 8 43 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 10 8 19 1 10 8 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 8 1 10 4 1 5 1 12 2 15
รวมทั้งหมด 12 78 87 72 46 116 411 6 5 11 12 78 87 72 52 121 422