ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 58 122 95 42 181 510 12 58 122 95 42 181 510
บริหารธุรกิจ 8 36 67 52 17 109 289 8 36 67 52 17 109 289
บธ.บ.การจัดการ 11 19 16 3 49 11 19 16 3 49
บธ.บ.การตลาด 3 15 23 18 7 66 3 15 23 18 7 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 5 5 1 1 28 45 5 5 5 1 1 28 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 20 17 6 81 129 5 20 17 6 81 129
บัญชี 4 22 55 43 25 72 221 4 22 55 43 25 72 221
บช.บ.การบัญชี 4 22 55 43 25 72 221 4 22 55 43 25 72 221
รวมทั้งหมด 12 58 122 95 42 181 510 12 58 122 95 42 181 510