ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 2.51-3 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 231 216 170 85 243 1,002 1 1 2 57 232 217 170 85 243 1,004
บริหารธุรกิจ 30 118 99 46 18 98 409 1 1 2 30 119 100 46 18 98 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 1 25 14 8 7 55 1 1 2 1 26 15 8 7 57
บธ.บ.การตลาด 7 26 17 6 4 60 7 26 17 6 4 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 27 28 11 3 78 9 27 28 11 3 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 40 39 21 4 98 215 13 40 39 21 4 98 215
บัญชี 8 64 87 87 45 113 404 8 64 87 87 45 113 404
บช.บ.การบัญชี 8 64 87 87 45 113 404 8 64 87 87 45 113 404
ศิลปศาสตร์ 19 49 30 37 22 32 189 19 49 30 37 22 32 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 15 8 17 5 47 2 15 8 17 5 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 31 18 17 17 25 122 14 31 18 17 17 25 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 3 3 4 3 7 20 3 3 4 3 7 20
รวมทั้งหมด 57 231 216 170 85 243 1,002 1 1 2 57 232 217 170 85 243 1,004