ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 204 713 525 217 56 762 2,477 1 1 7 10 14 11 42 204 721 535 231 67 762 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 41 109 101 15 84 357 9 8 17 7 41 109 110 23 84 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 28 43 41 8 38 162 4 28 43 41 8 38 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7 21 14 2 14 59 9 8 17 1 7 21 23 10 14 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 6 45 46 5 32 136 2 6 45 46 5 32 136
วิศวกรรมเครื่องกล 39 148 94 13 10 132 436 39 148 94 13 10 132 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 17 16 39 83 11 17 16 39 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 26 12 3 2 37 89 9 26 12 3 2 37 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 105 66 10 8 56 264 19 105 66 10 8 56 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 53 226 167 59 27 274 806 7 10 5 3 25 53 233 177 64 30 274 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 15 2 1 14 40 8 15 2 1 14 40
ปวส.ไฟฟ้า 6 15 19 20 8 34 102 6 15 19 20 8 34 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 18 2 3 4 28 60 5 18 2 3 4 28 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 67 87 24 13 92 289 7 10 5 3 25 6 74 97 29 16 92 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 74 35 5 1 68 207 24 74 35 5 1 68 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 11 2 29 16 11 2 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 21 11 4 1 38 79 4 21 11 4 1 38 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 69 178 79 27 1 137 491 69 178 79 27 1 137 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 31 34 10 8 61 144 31 34 10 8 61 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 38 144 69 19 1 76 347 38 144 69 19 1 76 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 36 120 76 17 3 135 387 1 1 36 121 76 17 3 135 388
ปวส.ช่างโลหะ 9 18 5 2 34 68 9 18 5 2 34 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 13 12 1 33 68 9 13 12 1 33 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 89 59 14 3 68 251 1 1 18 90 59 14 3 68 252
รวมทั้งหมด 204 713 525 217 56 762 2,477 1 1 7 10 14 11 42 204 721 535 231 67 762 2,520