ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 39 47 24 10 134 267 2 2 13 41 47 24 10 134 269
วิศวกรรมเครื่องกล 2 8 10 3 5 22 50 2 8 10 3 5 22 50
ปวส.ช่างยนต์ 2 8 6 1 1 4 22 2 8 6 1 1 4 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 2 4 18 28 4 2 4 18 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 17 30 18 3 79 151 4 17 30 18 3 79 151
ปวส.ไฟฟ้า 1 12 8 3 24 1 12 8 3 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 5 22 15 3 79 127 3 5 22 15 3 79 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 14 7 3 2 33 66 2 2 7 16 7 3 2 33 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 9 4 1 19 5 9 4 1 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 5 3 2 2 33 46 1 5 3 2 2 33 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 1 2 3
รวมทั้งหมด 13 39 47 24 10 134 267 2 2 13 41 47 24 10 134 269