ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 2.51-3 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 48 223 215 170 85 228 969 1 1 2 48 224 216 170 85 228 971
บริหารธุรกิจ 25 115 98 46 18 88 390 1 1 2 25 116 99 46 18 88 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 25 14 8 7 54 1 1 2 26 15 8 7 56
บธ.บ.การตลาด 7 25 17 6 4 59 7 25 17 6 4 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 27 28 11 3 78 9 27 28 11 3 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 38 38 21 4 88 198 9 38 38 21 4 88 198
บัญชี 7 61 87 87 45 109 396 7 61 87 87 45 109 396
บช.บ.การบัญชี 7 61 87 87 45 109 396 7 61 87 87 45 109 396
ศิลปศาสตร์ 16 47 30 37 22 31 183 16 47 30 37 22 31 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 14 8 17 5 46 2 14 8 17 5 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 30 18 17 17 24 117 11 30 18 17 17 24 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 3 3 4 3 7 20 3 3 4 3 7 20
รวมทั้งหมด 48 223 215 170 85 228 969 1 1 2 48 224 216 170 85 228 971