ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 15 31 10 2 11 73 4 15 31 10 2 11 73
การออกแบบ 4 15 31 10 2 11 73 4 15 31 10 2 11 73
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4 15 31 10 2 11 73 4 15 31 10 2 11 73
รวมทั้งหมด 4 15 31 10 2 11 73 4 15 31 10 2 11 73