ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 127 140 86 32 136 542 21 127 140 86 32 136 542
บริหารธุรกิจ 13 71 70 32 11 65 262 13 71 70 32 11 65 262
บธ.บ.การจัดการ 5 30 27 12 6 2 82 5 30 27 12 6 2 82
บธ.บ.การตลาด 11 9 8 2 30 11 9 8 2 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 8 16 5 30 1 8 16 5 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 22 18 7 3 63 120 7 22 18 7 3 63 120
บัญชี 7 47 62 40 17 58 231 7 47 62 40 17 58 231
บช.บ.การบัญชี 7 47 62 40 17 58 231 7 47 62 40 17 58 231
ศิลปศาสตร์ 1 9 8 14 4 13 49 1 9 8 14 4 13 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 9 8 14 4 13 49 1 9 8 14 4 13 49
รวมทั้งหมด 21 127 140 86 32 136 542 21 127 140 86 32 136 542