ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 77 74 37 19 84 316 25 77 74 37 19 84 316
พืชศาสตร์ 8 32 26 15 11 92 8 32 26 15 11 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 32 26 15 11 92 8 32 26 15 11 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 11 13 2 41 72 5 11 13 2 41 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 11 13 2 41 72 5 11 13 2 41 72
วิทยาศาสตร์ 5 13 14 9 3 31 75 5 13 14 9 3 31 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 13 14 9 3 31 75 5 13 14 9 3 31 75
สัตวศาสตร์และประมง 6 17 10 6 2 41 6 17 10 6 2 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 3 1 1 1 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 15 9 5 2 34 3 15 9 5 2 34
วท.บ.ประมง 2 1 1 4 2 1 1 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 4 11 5 3 12 36 1 4 11 5 3 12 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 4 11 3 1 12 32 1 4 11 3 1 12 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 25 77 74 37 19 84 316 25 77 74 37 19 84 316