ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 16 27 3 2 91 143 4 16 27 3 2 91 143
วิศวกรรมเครื่องกล 4 10 18 2 2 49 85 4 10 18 2 2 49 85
ปวส.ช่างยนต์ 4 9 10 1 1 6 31 4 9 10 1 1 6 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 5 1 7 1 5 1 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 1 43 47 3 1 43 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 9 1 42 58 6 9 1 42 58
ปวส.ไฟฟ้า 3 2 8 13 3 2 8 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 1 34 44 3 6 1 34 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 4 16 27 3 2 91 143 4 16 27 3 2 91 143