ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 34 86 66 17 74 282 7 5 1 13 5 34 93 71 18 74 295
บริหารธุรกิจ 4 31 80 61 13 67 256 7 5 1 13 4 31 87 66 14 67 269
ปวส.การจัดการ 1 11 5 2 11 30 1 11 5 2 11 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 1 2 1 8 15 1 2 1 2 1 8 15
บธ.บ.การจัดการ 11 19 8 2 40 11 19 8 2 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 3 21 12 1 28 67 2 3 21 12 1 28 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 34 37 9 20 104 7 5 1 13 4 41 42 10 20 117
ศิลปศาสตร์ 1 3 6 5 4 7 26 1 3 6 5 4 7 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 3 6 5 4 7 26 1 3 6 5 4 7 26
รวมทั้งหมด 5 34 86 66 17 74 282 7 5 1 13 5 34 93 71 18 74 295