ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 111 117 78 29 224 578 1 1 19 111 117 79 29 224 579
พืชศาสตร์ 4 25 22 14 5 17 87 4 25 22 14 5 17 87
ปวส.พืชศาสตร์ 2 5 3 1 2 17 30 2 5 3 1 2 17 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 20 19 13 3 57 2 20 19 13 3 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 14 20 20 8 113 175 14 20 20 8 113 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 20 20 8 111 173 14 20 20 8 111 173
วิทยาศาสตร์ 1 4 8 9 6 11 39 1 4 8 9 6 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4 8 9 6 11 39 1 4 8 9 6 11 39
สัตวศาสตร์และประมง 11 31 31 17 5 32 127 11 31 31 17 5 32 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 3 5 1 18 34 7 3 5 1 18 34
ปวส.ประมง 1 4 14 19 1 4 14 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 17 23 14 5 62 3 17 23 14 5 62
วท.บ.ประมง 7 3 2 12 7 3 2 12
อุตสาหกรรมเกษตร 3 37 36 18 5 51 150 1 1 3 37 36 19 5 51 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 5 2 1 23 32 1 5 2 1 23 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 2 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 17 10 4 3 12 49 3 17 10 4 3 12 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 18 19 12 1 16 66 18 19 12 1 16 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 19 111 117 78 29 224 578 1 1 19 111 117 79 29 224 579