ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 97 521 697 565 185 825 2,890 33 258 180 57 18 8 554 29 127 113 82 39 265 655 159 906 990 704 242 1,098 4,099
บริหารธุรกิจ 93 376 432 335 101 539 1,876 18 161 111 42 14 7 353 19 94 89 70 34 219 525 130 631 632 447 149 765 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 20 65 40 23 8 36 192 20 65 40 23 8 36 192
บธ.บ.การจัดการ 18 51 43 44 8 3 167 5 28 17 7 2 7 66 1 15 8 2 3 29 24 94 68 53 10 13 262
บธ.บ.การตลาด 9 44 57 44 11 165 1 33 44 26 8 112 1 21 35 23 8 88 11 98 136 93 27 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 27 41 36 13 1 122 4 39 28 8 3 82 8 66 69 44 16 1 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 100 89 31 8 247 8 61 22 1 1 93 9 5 2 16 36 166 113 32 9 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 12 49 115 121 45 370 712 4 40 41 35 7 170 297 16 89 156 156 52 540 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 11 40 47 36 8 129 271 4 13 3 1 43 64 15 53 50 37 8 172 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 19 3 31 9 19 3 31
บัญชี 2 111 172 123 36 185 629 13 79 43 8 143 8 20 6 1 35 23 210 221 132 36 185 807
บช.บ.การบัญชี 2 111 172 123 36 185 629 13 79 43 8 143 8 20 6 1 35 23 210 221 132 36 185 807
ศิลปศาสตร์ 2 34 93 107 48 101 385 2 18 26 7 4 1 58 2 13 18 11 5 46 95 6 65 137 125 57 148 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 19 42 51 30 144 11 15 4 4 34 2 30 57 55 34 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 26 32 12 37 115 2 7 11 3 1 24 2 13 18 11 5 18 67 4 28 55 46 17 56 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 25 24 6 64 126 28 28 7 25 24 6 92 154
รวมทั้งหมด 97 521 697 565 185 825 2,890 33 258 180 57 18 8 554 29 127 113 82 39 265 655 159 906 990 704 242 1,098 4,099