ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 139 826 850 402 102 848 3,167 23 196 102 24 6 351 13 37 12 10 6 78 162 1,035 989 438 118 854 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 38 177 164 76 18 150 623 10 50 24 11 1 96 1 1 48 227 188 87 20 150 720
ปวส.ช่างยนต์ 6 17 9 2 15 49 6 17 9 2 15 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 7 33 32 10 4 27 113 7 33 32 10 4 27 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 50 19 9 1 49 139 11 50 19 9 1 49 139
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 2 2 2 4 3 3 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 76 103 51 11 59 314 10 48 22 8 88 24 124 125 59 11 59 402
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 2 6 3 1 4 1 1 7 4 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 40 282 292 147 49 363 1,173 3 77 41 4 5 130 4 17 3 5 6 35 43 363 350 154 59 369 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 3 6 16 7 1 33 66 3 6 16 7 1 33 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 1 18 11 4 1 18 53 1 18 11 4 1 18 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 12 19 11 6 35 86 3 12 19 11 6 35 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 65 53 7 130 5 65 53 7 130
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 4 10 6 4 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 88 88 17 1 54 266 3 39 29 4 75 21 127 117 21 1 54 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 51 78 84 30 170 417 23 4 27 4 17 2 1 24 4 78 99 86 31 170 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 37 22 6 1 67 9 4 13 1 46 26 6 1 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 5 5 5 11 6 50 82 5 5 5 11 6 50 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 5 5 1 4 6 11 1 12 9 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 18 126 148 78 21 128 519 5 41 12 1 59 23 167 160 79 21 128 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 25 56 25 1 29 138 2 25 56 25 1 29 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 28 28 16 1 34 114 7 28 28 16 1 34 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 73 64 37 19 65 267 5 41 12 1 59 14 114 76 38 19 65 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 241 246 101 14 207 852 5 28 25 8 66 9 20 9 4 42 48 278 291 118 18 207 960
ปวส.ช่างโลหะ 9 2 11 9 2 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 20 9 4 42 9 20 9 4 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 8 5 6 17 37 1 8 5 6 17 37
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 47 27 5 32 126 15 47 27 5 32 126
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 10 98 73 16 1 48 246 4 14 8 26 14 112 81 16 1 48 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 111 119 52 8 110 432 1 14 17 8 40 33 125 136 60 8 110 472
รวมทั้งหมด 139 826 850 402 102 848 3,167 23 196 102 24 6 351 13 37 12 10 6 78 162 1,035 989 438 118 854 3,596