ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 42 258 457 349 89 321 1,516 5 18 10 1 1 35 47 276 467 350 90 321 1,551
การออกแบบ 14 67 108 105 42 110 446 5 18 10 1 1 35 19 85 118 106 43 110 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 6 20 29 43 12 35 145 5 18 10 1 1 35 11 38 39 44 13 35 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 9 34 39 15 34 131 9 34 39 15 34 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 8 38 45 22 9 39 161 8 38 45 22 9 39 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 6 2 9 1 6 2 9
เทคโนโลยีศิลป์ 9 73 74 40 7 39 242 9 73 74 40 7 39 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 49 54 28 5 24 167 7 49 54 28 5 24 167
ทล.บ.เซรามิก 2 24 20 12 2 15 75 2 24 20 12 2 15 75
ศิลปกรรม 10 48 98 69 14 69 308 10 48 98 69 14 69 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 10 48 98 69 14 69 308 10 48 98 69 14 69 308
สถาปัตยกรรม 9 70 177 135 26 103 520 9 70 177 135 26 103 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 3 2 6 1 3 2 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 23 60 54 15 35 191 4 23 60 54 15 35 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 4 44 115 81 11 68 323 4 44 115 81 11 68 323
รวมทั้งหมด 42 258 457 349 89 321 1,516 5 18 10 1 1 35 47 276 467 350 90 321 1,551