ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14 73 120 67 21 229 524 54 54 14 73 120 67 21 283 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 9 57 106 58 19 161 410 9 57 106 58 19 161 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 7 33 57 32 11 75 215 7 33 57 32 11 75 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 24 14 8 21 76 9 24 14 8 21 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 15 25 12 32 86 2 15 25 12 32 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 5 16 14 9 2 68 114 54 54 5 16 14 9 2 122 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 13 13 8 2 37 1 13 13 8 2 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 3 1 1 8 17 4 3 1 1 8 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 15 9 9 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 14 73 120 67 21 229 524 54 54 14 73 120 67 21 283 578