ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 105 195 230 92 250 885 1 1 6 5 6 19 13 106 196 236 97 256 904
บริหารธุรกิจ 11 58 95 116 51 157 488 3 3 6 12 11 58 95 119 54 163 500
ปวส.การจัดการ 7 5 5 1 15 33 7 5 5 1 15 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 8 4 7 5 10 37 3 8 4 7 5 10 37
ปวส.การตลาด 6 12 2 5 14 39 6 12 2 5 14 39
บธ.บ.การจัดการ 1 18 34 29 10 92 1 18 34 29 10 92
บธ.บ.การตลาด 9 12 9 6 36 9 12 9 6 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 3 37 61 29 118 249 3 3 6 12 1 3 37 64 32 124 261
บัญชี 1 34 84 86 24 84 313 1 1 3 2 7 1 35 85 89 26 84 320
บช.บ.การบัญชี 1 34 84 86 24 84 313 1 1 3 2 7 1 35 85 89 26 84 320
ศิลปศาสตร์ 1 13 16 28 17 9 84 1 13 16 28 17 9 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 8 8 22 7 9 55 1 8 8 22 7 9 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 8 6 10 29 5 8 6 10 29
รวมทั้งหมด 13 105 195 230 92 250 885 1 1 6 5 6 19 13 106 196 236 97 256 904