ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 71 85 71 44 113 390 6 5 11 6 71 85 71 50 118 401
พืชศาสตร์ 10 15 9 9 3 46 2 4 6 10 15 9 11 7 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 7 3 14 4 7 3 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 8 5 7 26 6 8 5 7 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 1 4 2 4 6 1 4 5 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 12 30 36 19 66 165 2 12 30 36 19 66 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 5 6 4 13 31 2 1 5 6 4 13 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 25 30 15 53 134 11 25 30 15 53 134
สัตวศาสตร์และประมง 2 28 16 7 2 55 2 28 16 7 2 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 10 5 2 34 17 10 5 2 34
วท.บ.ประมง 2 10 6 2 20 2 10 6 2 20
อุตสาหกรรมเกษตร 2 21 24 19 14 44 124 4 1 5 2 21 24 19 18 45 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 3 1 1 1 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 11 15 17 7 43 94 1 11 15 17 7 43 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 9 8 18 1 9 8 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 7 1 9 4 1 5 1 11 2 14
รวมทั้งหมด 6 71 85 71 44 113 390 6 5 11 6 71 85 71 50 118 401