ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 38 46 24 9 130 253 2 2 6 40 46 24 9 130 255
วิศวกรรมเครื่องกล 7 9 3 4 22 45 7 9 3 4 22 45
ปวส.ช่างยนต์ 7 5 1 1 4 18 7 5 1 1 4 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 2 3 18 27 4 2 3 18 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 17 30 18 3 78 148 2 17 30 18 3 78 148
ปวส.ไฟฟ้า 12 8 3 23 12 8 3 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 5 22 15 3 78 125 2 5 22 15 3 78 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 14 7 3 2 30 60 2 2 4 16 7 3 2 30 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 4 9 4 1 18 4 9 4 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 3 2 2 30 42 5 3 2 2 30 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 6 38 46 24 9 130 253 2 2 6 40 46 24 9 130 255