ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 566 566 1 1 567 567
พืชศาสตร์ 56 56 56 56
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24
เรียนรวม 216 216 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 216 216 216 216
วิทยาศาสตร์ 46 46 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 46 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 110 110 110 110
ปวส.ประมง 23 23 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 45 45 45 45
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
อุตสาหกรรมเกษตร 138 138 1 1 139 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 45 45 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 57 57 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 566 566 1 1 567 567