ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,563 3,563 184 184 46 46 3,793 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 724 724 57 57 5 5 786 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 213 213 213 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 312 56 56 368 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 1 1 5 5 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,337 1,337 50 50 40 40 1,427 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 299 299 36 36 335 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 526 526 9 9 24 24 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 5 5 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 139 139 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 91 91 91 91
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 16 16 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 552 552 35 35 587 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 305 35 35 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 950 950 42 42 1 1 993 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 269 269 13 13 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 511 511 29 29 540 540
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
รวมทั้งหมด 3,563 3,563 184 184 46 46 3,793 3,793