ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,579 1,579 12 12 1,591 1,591
การออกแบบ 466 466 12 12 478 478
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 173 173 173 173
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 162 162 12 12 174 174
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 126 126 126 126
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 228 228 228 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 158 158 158 158
ทล.บ.เซรามิก 70 70 70 70
ศิลปกรรม 321 321 321 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 321 321 321 321
สถาปัตยกรรม 564 564 564 564
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 362 362 362 362
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 197 197 197 197
รวมทั้งหมด 1,579 1,579 12 12 1,591 1,591