ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 549 549 66 66 615 615
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 421 421 421 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 89 89 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 233 233 233 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 68 68 68 68
สหวิทยาการ 128 128 66 66 194 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 58 58 44 44 102 102
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 15 15 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 40 40 22 22 62 62
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 549 549 66 66 615 615