ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม <2 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 769 769 1 1 22 22 792 792
บริหารธุรกิจ 376 376 15 15 391 391
ปวส.การจัดการ 29 29 29 29
ปวส.การตลาด 16 16 16 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 29 29
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 222 222 12 12 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 27 27 3 3 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 28 28 28 28
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บัญชี 331 331 1 1 7 7 339 339
บช.บ.การบัญชี 331 331 1 1 7 7 339 339
ศิลปศาสตร์ 62 62 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 769 769 1 1 22 22 792 792