ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 170 170 170 170
วิทยาศาสตร์ 77 77 77 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 77 77 77 77
อุตสาหกรรมเกษตร 93 93 93 93
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 22 22 22 22
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 71 71 71 71
รวมทั้งหมด 170 170 170 170