ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60 60 60 60
การออกแบบ 60 60 60 60
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 60 60 60 60
รวมทั้งหมด 60 60 60 60