ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 508 508 1 1 509 509
พืชศาสตร์ 55 55 55 55
ปวส.พืชศาสตร์ 31 31 31 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24
เรียนรวม 208 208 208 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 208 208 208 208
วิทยาศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 37 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 86 86 86 86
ปวส.ประมง 22 22 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 122 122 1 1 123 123
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 29 29 29 29
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 48 48 48 48
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 44 44 44 44
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 508 508 1 1 509 509