ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,442 3,442 132 132 46 46 3,620 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 488 488 488 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 89 89 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 696 696 44 44 5 5 745 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 115 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 298 298 43 43 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 210 210 210 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 1 1 5 5 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,070 1,070 35 35 40 40 1,145 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 509 509 8 8 24 24 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 284 284 24 24 308 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 3 3 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 16 16 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 413 413 26 26 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 296 296 26 26 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 775 775 27 27 1 1 803 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 500 500 19 19 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 243 243 8 8 251 251
รวมทั้งหมด 3,442 3,442 132 132 46 46 3,620 3,620