ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 324 324 324 324
วิศวกรรมเครื่องกล 57 57 57 57
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 43 43 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 185 185 185 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 185 185 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 82 82 82 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 79 79 79 79
รวมทั้งหมด 324 324 324 324