ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 33 6 6 39 39
วิทยาศาสตร์ 33 33 6 6 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
รวมทั้งหมด 33 33 6 6 39 39