ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 312 312 72 361 433 293 293 185 185 11 11 3 91 94 75 1,253 1,328
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 19 35 35 49 49 14 14 11 11 2 2 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 11 11 40 40 14 14 11 11 2 2 97 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 9 9 33 33
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 153 52 150 202 116 116 57 57 2 37 39 54 513 567
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 2 2 54 54
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 121 121 98 98 96 96 43 43 3 3 361 361
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 17 15 15 20 20 14 14 66 66
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 37 34 34 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 67 67 20 92 112 63 63 71 71 1 30 31 21 323 344
ปวส.ช่างโยธา 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 92 92 63 63 71 71 30 30 323 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 73 84 84 65 65 43 43 22 22 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 11 22 22 18 18 16 16 22 22 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 62 62 47 47 27 27 198 198
รวมทั้งหมด 312 312 72 361 433 293 293 185 185 11 11 3 91 94 75 1,253 1,328