ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 50 45 45 43 43 40 40 7 9 16 7 187 194
วิทยาศาสตร์ 20 20 29 29 31 31 29 29 9 9 118 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 9 9 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 29 29 31 31 29 29 109 109
อุตสาหกรรมเกษตร 30 30 16 16 12 12 11 11 7 7 7 69 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 30 30 16 16 12 12 11 11 69 69
รวมทั้งหมด 50 50 45 45 43 43 40 40 7 9 16 7 187 194