ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 315 486 801 230 425 655 387 387 296 296 44 74 118 589 1,668 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 82 121 203 67 89 156 80 80 68 68 2 3 5 151 361 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 2 2 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 33 33 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 58 58 44 44 48 48 3 3 233 233
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 41 41 31 31 36 36 20 20 128 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 114 203 317 51 191 242 159 159 119 119 11 22 33 176 694 870
ปวส.ไฟฟ้า 40 40 28 28 4 4 72 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 14 14 6 6 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 9 9 1 1 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 47 47 35 35 33 33 13 13 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 61 61 60 60 45 45 9 9 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 46 46 37 37 18 18 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 27 27 23 23 115 115
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 77 118 55 66 121 69 69 57 57 18 25 43 114 294 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 41 41 55 55 18 18 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 77 66 66 69 69 57 57 25 25 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 78 85 163 57 79 136 79 79 52 52 13 24 37 148 319 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 30 30 1 1 72 72
ปวส.ช่างโลหะ 37 37 27 27 12 12 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 72 72 70 70 52 52 24 24 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 7 7 9 9 31 31
รวมทั้งหมด 315 486 801 230 425 655 387 387 296 296 44 74 118 589 1,668 2,257