ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 315 486 801 230 425 655 387 387 296 296 44 74 118 589 1,668 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84 84 75 75 72 72 43 43 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 27 27 23 23 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 7 7 9 9 31 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 41 41 31 31 36 36 20 20 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 82 80 162 67 58 125 44 44 48 48 2 3 5 151 233 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 2 2 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 33 33 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 58 58 44 44 48 48 3 3 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 114 175 289 51 154 205 132 132 96 96 11 22 33 176 579 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 14 14 6 6 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 40 40 28 28 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 9 9 1 1 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 61 61 60 60 45 45 9 9 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 47 47 35 35 33 33 13 13 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 46 46 37 37 18 18 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 77 118 55 66 121 69 69 57 57 18 25 43 114 294 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 41 41 55 55 18 18 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 77 66 66 69 69 57 57 25 25 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 78 70 148 57 72 129 70 70 52 52 13 24 37 148 288 436
ปวส.ช่างโลหะ 37 37 27 27 12 12 76 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 30 30 1 1 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 72 72 70 70 52 52 24 24 288 288
รวมทั้งหมด 315 486 801 230 425 655 387 387 296 296 44 74 118 589 1,668 2,257