ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 21 159 1 181 9 138 6 153 84 84 68 68 5 52 2 59 35 501 9 545
พืชศาสตร์ 3 3 6 61 67 22 22 20 20 5 8 13 14 111 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 3 3 6 6
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 5 5 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 61 22 22 20 20 8 8 111 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 18 121 139 18 121 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 121 121 121 121
วิทยาศาสตร์ 25 25 32 32 20 20 13 13 42 42 132 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 42 42 42 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 17 17 3 3 21 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 24 15 15 13 13 13 13 65 65
สัตวศาสตร์และประมง 3 37 4 44 34 34 27 27 2 1 3 3 100 5 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 29 29 22 22 23 23 2 2 76 76
วท.บ.ประมง 8 8 12 12 4 4 24 24
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 4 1 1 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 13 1 14 8 2 10 8 8 8 8 1 1 37 4 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 8 8 8 8 8 8 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 21 159 1 181 9 138 6 153 84 84 68 68 5 52 2 59 35 501 9 545