ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 73 67 140 34 50 84 28 71 99 135 188 323
วิศวกรรมเครื่องกล 50 35 85 18 27 45 18 31 49 86 93 179
ปวส.ช่างยนต์ 50 50 18 18 18 18 86 86
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 35 27 27 31 31 93 93
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 18 41 16 16 32 10 24 34 49 58 107
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 16 16 10 10 49 49
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 18 16 16 24 24 58 58
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 7 7 16 16 37 37
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 14 7 7 16 16 37 37
รวมทั้งหมด 73 67 140 34 50 84 28 71 99 135 188 323