ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 123 186 68 146 214 56 56 45 45 7 1 8 138 371 509
บริหารธุรกิจ 63 113 176 68 126 194 39 39 30 30 7 1 8 138 309 447
ปวส.การจัดการ 38 38 36 36 7 7 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 32 32 57 57
บธ.บ.การจัดการ 60 60 65 65 37 37 30 30 1 1 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 53 53 61 61 2 2 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 10 10 20 20 14 14 15 15 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 20 20 14 14 15 15 59 59
รวมทั้งหมด 63 123 186 68 146 214 56 56 45 45 7 1 8 138 371 509