ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 62 187 1 250 88 214 302 169 169 147 147 42 35 14 91 192 752 15 959
พืชศาสตร์ 9 49 58 23 50 73 50 50 32 32 19 3 22 51 184 235
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 23 23 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 49 49 50 50 50 50 32 32 19 3 22 19 184 203
วิทยาศาสตร์ 15 15 18 18 18 18 34 34 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 15 18 18 18 18 34 34 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 25 83 108 28 96 124 54 54 62 62 3 19 22 56 314 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 17 17 1 1 33 33
ปวส.ประมง 10 10 11 11 2 2 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 69 69 62 62 31 31 52 52 13 13 227 227
วท.บ.ประมง 14 14 34 34 23 23 10 10 6 6 87 87
อุตสาหกรรมเกษตร 28 40 1 69 37 50 87 47 47 19 19 20 13 14 47 85 169 15 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 26 26 31 31 20 20 77 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 6 6 8 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 17 20 20 31 31 15 15 1 1 84 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 30 30 16 16 4 4 12 12 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 14 14 15 15
รวมทั้งหมด 62 187 1 250 88 214 302 169 169 147 147 42 35 14 91 192 752 15 959