ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 85 120 39 74 113 97 97 32 32 10 10 84 288 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 85 85 74 74 97 97 32 32 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 32 32 35 35 8 8 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 24 16 16 31 31 15 15 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 26 26 31 31 9 9 97 97
วิศวกรรมเครื่องกล 35 35 39 39 10 10 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 39 39 10 10 84 84
รวมทั้งหมด 35 85 120 39 74 113 97 97 32 32 10 10 84 288 372