ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 85 120 39 74 113 97 97 32 32 10 10 84 288 372
วิศวกรรมเครื่องกล 35 31 66 39 26 65 31 31 9 9 10 10 84 97 181
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 39 39 10 10 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 26 26 31 31 9 9 97 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 32 32 35 35 8 8 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 32 32 35 35 8 8 105 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 24 16 16 31 31 15 15 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 24 16 16 31 31 15 15 86 86
รวมทั้งหมด 35 85 120 39 74 113 97 97 32 32 10 10 84 288 372