ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 68 1,331 1,399 142 1,494 1,636 1,287 1,287 846 846 14 89 103 224 5,047 5,271
บริหารธุรกิจ 32 875 907 67 998 1,065 774 774 598 598 8 50 58 107 3,295 3,402
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 32 32 34 34 7 7 73 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 53 53 84 84 51 51 62 62 3 3 253 253
บธ.บ.การจัดการ 203 203 318 318 216 216 147 147 15 15 899 899
บธ.บ.การตลาด 288 288 246 246 160 160 136 136 14 14 844 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 103 103 177 177 177 177 130 130 587 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 228 228 173 173 170 170 123 123 18 18 712 712
บัญชี 36 274 310 75 313 388 348 348 172 172 6 35 41 117 1,142 1,259
ปวส.การบัญชี 36 36 75 75 6 6 117 117
บช.บ.การบัญชี 274 274 313 313 348 348 172 172 35 35 1,142 1,142
ศิลปศาสตร์ 182 182 183 183 165 165 76 76 4 4 610 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 125 125 120 120 122 122 76 76 4 4 447 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 57 63 63 43 43 163 163
รวมทั้งหมด 68 1,331 1,399 142 1,494 1,636 1,287 1,287 846 846 14 89 103 224 5,047 5,271