ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 450 450 419 419 479 479 403 403 96 96 114 114 1,961 1,961
การออกแบบ 178 178 158 158 209 209 164 164 41 41 750 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 60 60 73 73 86 86 72 72 28 28 319 319
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 61 61 45 45 60 60 43 43 4 4 213 213
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 57 40 40 63 63 49 49 9 9 218 218
เทคโนโลยีศิลป์ 67 67 75 75 67 67 68 68 16 16 293 293
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 44 44 47 47 49 49 49 49 15 15 204 204
ทล.บ.เซรามิก 23 23 28 28 18 18 19 19 1 1 89 89
ศิลปกรรม 105 105 91 91 100 100 81 81 25 25 402 402
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 105 105 91 91 100 100 81 81 25 25 402 402
สถาปัตยกรรม 100 100 95 95 103 103 90 90 96 96 32 32 516 516
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 17 17 17
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 34 33 33 37 37 32 32 31 31 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 66 62 62 66 66 58 58 65 65 317 317
รวมทั้งหมด 450 450 419 419 479 479 403 403 96 96 114 114 1,961 1,961