ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35 165 2 202 33 210 3 246 161 161 128 128 1 27 3 31 69 691 8 768
พืชศาสตร์ 6 1 7 16 92 2 110 74 74 48 48 23 23 16 243 3 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 27 27 34 34 23 23 14 14 104 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 65 65 40 40 25 25 9 9 139 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 35 134 169 35 134 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 17 105 122 53 53 32 32 1 2 3 18 192 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 1 1 10 10
ปวส.ประมง 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 84 84 36 36 25 25 145 145
วท.บ.ประมง 21 21 17 17 7 7 2 2 47 47
อุตสาหกรรมเกษตร 25 1 26 13 1 14 34 34 48 48 2 3 5 122 5 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 25 13 13 30 30 39 39 2 2 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 9 9 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 35 165 2 202 33 210 3 246 161 161 128 128 1 27 3 31 69 691 8 768