ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 67 142 209 61 218 279 4 88 92 132 448 580
วิศวกรรมเครื่องกล 23 42 65 29 72 101 2 32 34 54 146 200
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 16 16 2 2 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 42 42 72 72 32 32 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 54 82 18 80 98 2 41 43 48 175 223
ปวส.ไฟฟ้า 28 28 18 18 2 2 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 54 54 80 80 41 41 175 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 46 62 14 66 80 15 15 30 127 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 14 14 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 66 66 15 15 127 127
รวมทั้งหมด 67 142 209 61 218 279 4 88 92 132 448 580