ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 2 ปี 3 รวมทั้งหมด
ปวช. รวม ปวช. รวม ปวช. รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 36 36 26 26 62 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 36 36 26 26 62 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 36 36 26 26 62 62
รวมทั้งหมด 36 36 26 26 62 62