ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 127 1 143 9 127 6 142 82 82 55 55 3 4 2 9 27 395 9 431
พืชศาสตร์ 10 6 16 6 57 63 21 21 20 20 3 1 4 19 105 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 3 3 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 3 3 3 3 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 57 57 21 21 20 20 1 1 105 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 88 88 88 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 88 88 88 88
วิทยาศาสตร์ 19 19 28 28 19 19 13 13 2 2 81 81
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 3 3 17 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 19 14 14 13 13 13 13 59 59
สัตวศาสตร์และประมง 5 4 9 3 34 4 41 34 34 14 14 1 1 2 8 87 5 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 3 3 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 28 28 22 22 10 10 1 1 65 65
วท.บ.ประมง 6 6 12 12 4 4 22 22
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 4 1 1 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 10 1 11 8 2 10 8 8 8 8 1 1 34 4 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 8 8 8 8 8 8 34 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 15 127 1 143 9 127 6 142 82 82 55 55 3 4 2 9 27 395 9 431