ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 1,284 1,350 134 1,412 1,546 1,107 1,107 814 814 10 65 75 210 4,682 4,892
บริหารธุรกิจ 30 842 872 61 940 1,001 685 685 576 576 6 38 44 97 3,081 3,178
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 30 30 28 28 5 5 63 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 51 51 77 77 49 49 60 60 1 1 238 238
บธ.บ.การจัดการ 198 198 309 309 202 202 144 144 9 9 862 862
บธ.บ.การตลาด 276 276 237 237 151 151 133 133 14 14 811 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 100 163 163 125 125 120 120 508 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 217 217 154 154 158 158 119 119 14 14 662 662
บัญชี 36 266 302 73 297 370 261 261 162 162 4 23 27 113 1,009 1,122
ปวส.การบัญชี 36 36 73 73 4 4 113 113
บช.บ.การบัญชี 266 266 297 297 261 261 162 162 23 23 1,009 1,009
ศิลปศาสตร์ 176 176 175 175 161 161 76 76 4 4 592 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 119 119 115 115 119 119 76 76 4 4 433 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 57 60 60 42 42 159 159
รวมทั้งหมด 66 1,284 1,350 134 1,412 1,546 1,107 1,107 814 814 10 65 75 210 4,682 4,892