ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 235 850 9 1,094 240 963 13 1,216 798 798 608 608 64 64 46 456 5 507 521 3,739 27 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 33 202 6 241 32 222 5 259 151 151 146 146 1 144 5 150 66 865 16 947
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 32 32 1 1 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 30 30 30 30 18 18 28 28 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 22 22 14 14 18 18 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 88 110 110 107 107 110 110 74 74 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 24 24 148 148
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 5 5 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 308 3 419 116 361 8 485 357 357 255 255 34 34 38 147 185 262 1,462 11 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 40 40 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 26 26 9 9 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 73 73 50 50 28 28 151 151
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 29 29 26 26 41 41 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 93 93 94 94 77 77 100 100 44 44 408 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 95 117 117 138 138 80 80 25 25 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 71 83 83 100 100 35 35 289 289
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 42 42 40 40 34 34 34 34 211 211
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 148 148 172 172 152 152 94 94 27 27 75 75 668 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 34 34 29 29 28 28 27 27 14 14 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 29 29 24 24 27 27 12 12 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 88 109 109 99 99 39 39 49 49 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 94 192 286 92 208 300 138 138 113 113 3 3 7 90 97 193 744 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 29 29 7 7 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 62 48 48 46 46 50 50 29 29 235 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 84 84 56 56 55 55 53 53 315 315
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 31 31 36 36 8 8 3 3 1 1 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 33 33 45 45 7 7 85 85
รวมทั้งหมด 235 850 9 1,094 240 963 13 1,216 798 798 608 608 64 64 46 456 5 507 521 3,739 27 4,287