ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 436 436 403 403 472 472 402 402 96 96 98 98 1,907 1,907
การออกแบบ 168 168 151 151 207 207 164 164 34 34 724 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 60 60 71 71 85 85 72 72 24 24 312 312
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 58 43 43 59 59 43 43 3 3 206 206
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 50 50 37 37 63 63 49 49 7 7 206 206
เทคโนโลยีศิลป์ 66 66 74 74 65 65 67 67 14 14 286 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 43 43 46 46 48 48 49 49 13 13 199 199
ทล.บ.เซรามิก 23 23 28 28 17 17 18 18 1 1 87 87
ศิลปกรรม 104 104 85 85 98 98 81 81 22 22 390 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 104 104 85 85 98 98 81 81 22 22 390 390
สถาปัตยกรรม 98 98 93 93 102 102 90 90 96 96 28 28 507 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 32 32 33 33 37 37 32 32 31 31 15 15 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 66 60 60 65 65 58 58 65 65 314 314
รวมทั้งหมด 436 436 403 403 472 472 402 402 96 96 98 98 1,907 1,907